veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

PřílohaVelikost
PDF icon 00602966_dne_0515_2000816180.pdf68.89 KB

Zápis do Mateřské školy v Sedlištích - 5. května 2020

Zápis do Mateřské školy v Sedlištích

na školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí, v úterý 5. května 2020 od 9:00 do 12:00 hodin.

Příloha: Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020 / 2021

PřílohaVelikost
PDF icon image090420194343.pdf616.26 KB

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující

opatření obecné povahy,

PřílohaVelikost
PDF icon 17110_2020-mze-16212.pdf259.24 KB

rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2020_03.pdf51.07 KB

zápis ze zasedání zastupitelstva - 12. 3. 2020

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. března 2020.

přílohou:

- Rozpočtové opatření č. 12/2019, 1/2020 a 2/2020

- Protokol o kontrole RÚIAN

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

- Návrh závěrečného účtu za rok 2019

návrh závěrečného účtu 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 obce Bohuňovice.

PřílohaVelikost
PDF icon navrh_zaverecneho_uctu_2019.pdf68.88 KB

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohuňovice.

oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednostek (BPEJ) v k. ú. Bohuňovice u Litomyšle bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí od 9.3.2020 do 7.4.2020 na Státním pozemkovém úřadu pro PK ve Svitavách.

PřílohaVelikost
PDF icon oznameni_zmena_bpej.pdf349.23 KB

výroční zpráva obce za rok 2019

Výroční zpráva obce Bohuňovice za rok 2019.

PřílohaVelikost
PDF icon vyrocni_zprava_za_rok_2019.pdf361.02 KB

veřejná vyhláška - usnesení ustanovení opatrovníka

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, ve věci umístění stavby :
Dálnice „D35 Litomyšl – Janov, I. etapa“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.640/1 (orná půda), 641/1 (orná půda), 653/1 (orná půda), 656/1 (orná půda), 660/1 (orná půda), 671 (orná půda), 672 (orná půda), 682 (orná půda), 774 (ostatní plocha) v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle

s t a n o v u j e

PřílohaVelikost
PDF icon 85837_usneseni_opatrovnik.pdf225.58 KB

výzva - vyjádření k podanému odvolání od Živé Kornice k R35

VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
Živé Kornice, z. s., Kornice č.p. 10, 570 01 Litomyšl v zastoupení: Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát spol. Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o., IČO: 01825666, Klokotská č.p. 103/13, 390 01 Tábor 1 podal odvolání proti rozhodnutí č.j. MěÚ Litomyšl 105592/2019, které ve věci řízení o umístění stavby D35 Džbánov - Litomyšl

rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2020_02.pdf52.89 KB

rozpočtové opatření vodovod č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Skupinového vodovodu Bohuňovice.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_c._1.pdf166.98 KB

rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2020_01.pdf54.86 KB

rozpočtové opatření č. 12/2019

Rozpočtové opatření č. 12/2019 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2019_12.pdf135.61 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS