Historie obce

V poslední době XIX. století a až do r. 1921. užívalo se pro obec zdejší názvu "Bohňovice". Po posledním sčítání lidu v r. 1921 nařízeno bylo úředně užívati názvu "Bohuňovice". Jména toho bylo původně užíváno; ve starých zápisech uvádí se dle Dr. Zdenka Nejedlého i jiných vždy jméno "Bohuňovice" a ne Bohňovice.

Bohuňovice jsou obec staršího původu. Dr. Zdeněk Nejedlý ve svém spise "Dějiny města Litomyšle a okolí" na str. 355 píše o nich: (Vydány byly nákl. města Litomyšl. r. 1903.)

Bohuňovice, dnes Bohňovice, dostaly se klášteru Litomyšlskému hned ve 12. století. Klášter je na doživotí zastavil. R. 1347 dostaly se zastavené Bohuňovice biskupovi litomyšlskému. R. 1412 od biskupa Jana Železného osvobozeny byly "od úmrtí". Do té doby statek (grunt), o němž nebylo "kšaftu", nepřipadal pravým dědicům, nýbrž pánům, zde tedy biskupovi. Byla zde "rychta", jež se však do r. 1398 nepřipomíná. Na počátku XV. století byl tu rychtářem Václav , jenž r. 1410 pohádal se se sousedem Bohuňovickým Ničkem a hrozili si tak, až se to dostalo před právo. Selský dvůr se 14 1/2 pruty polí měl tu Jan, řečený Volroth, jenž r.1407 soudil se s biskupem o dědictví po svém bratru Pavlovi. Z různých rodových jmen patrno, že Bohuňovice byly velkou většinou německé, takže když se tu usadil Václav české národnosti, dostal přezdívku "Václav Čech".

Dlouhá luka, náležející nyní částečně do katastru obce zdejší, připomínají se již r. 1108, kdy dostala se darem klášteru Benediktinskému od rytíře Domoslava. (Jelínek "Dějiny města Litomyšle I." str. 22)

Les Švábenice dle kronikáře Fr. Jelínka (v jeho díle "Dějiny města Litomyšle díl I." str. 42) daroval král Vladislav I. i se vsí "Bohňovice" klášteru Premonstrátskému, dříve Benediktinskému v r. 1157.

R. 1306 zle loupeno bylo panství Landšperské (nyní okolí lanškrounské) loupeživými rytíři, mezi nimiž připomíná se i Vítek ze Švábenic a z Hermanic. Tento zadluživ se 412 kopami grošů měšťanům pražským, prodal vesnice Záleš a Sloupnici a postoupil je klášteru křižovníků na Zderazi v Praze. (Jelínek "Dějiny města Litomyšle" I. str. 80 a 87).

Biskupství v Litomyšli založeno bylo králem Karlem IV. r. 1344. Prvním biskupem byl opat litomyšlského kláštera Jan. R. 1347 byly pozemky klášteru patřící rozděleny; část zůstala klášteru, část připadla novému biskupství; Bohňovice i Dlouhá luka staly se majetkem biskupovým (Jelínek "Dějiny města Litomyšle I." str. 96 a 108).

K politické obci "Bohuňovice" náleží v době přítomné též osada Řídky. Tato osada založena byla r. 1689 ještě s 15 jinými menšími osadami na panství litomyšlském od hraběte Jana Fridricha z Trautmasdorfu, pána na Litomyšli.

...toť napsáno v roce 1921