povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Název
Obec Bohuňovice

2. Důvod a způsob založení
Obec Bohuňovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním subjektu Obec Bohuňovice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura
starosta: Jaromír Gregor, tel: 724-183077
místostarosta: Ladislav Ryšan, tel: 604-680545
Zastupitelstvo
Finanční výbor zastupitelstva
Kontrolní výbor zastupitelstva

4. Kontaktní spojení
Obec Bohuňovice, Bohuňovice 13, 570 01, Litomyšl
tel: 461-618651
email: obec.bohunovice@quick.cz
www: bohunovice.net
ID datové schránky: ha2btdi

5. Případné platby můžete poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
Číslo účtu: 12425591/0100
Banka: Komerční banka, a.s, Litomyšl

6. Identifikační číslo organizace (IČ):
00276421

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů Úřední deska
8.2. Rozpočet v tomto a předchozím roce

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
ústně – v kanceláři úřadu
písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
Písemně
Osobně
E-mailem
Elektronickým podáním
Telefonicky

11. Opravné prostředky
Odvolání
Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:
- který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
- kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
- který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.
Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:
- doručení sdělení o již zveřejněné informaci
- doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
- oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
- uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře
Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu .

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.
O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu , osobně nebo elektronicky.
Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.

14. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Bohuňovice rozhoduje:
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními.
Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec Bohuňovice je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.
Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

16. Licenční smlouvy
Výhradní licence nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci.

18. Seznam organizací
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu: