veřejná vyhláška - stavební povolení D35

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupený na základě plné moci společností AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, IČO: 45306605, podal dne 12.10.2022 žádost o stavební povolení pro stavbu: „D35 Džbánov – Litomyšl“, kterou dne 14.12.2022 doplnil a upřesnil dopisem ze dne 12.01.2023 (zúžení o stavební objekt SO 06-781). Dnem podání žádosti bylo zahájeno předmětné stavební řízení.
Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic, příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení posoudil podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
pro stavbu:
„D35 Džbánov - Litomyšl“
v rozsahu následujících stavebních objektů (km dle projekčního staničení):

SO 06-101 Dálnice D35, km 44,711 - 52,300;
- SO 06-110 MÚK Řídký, v km 51,540;
- SO 06-130.1 Malá odpočívka Hrušová, vlevo;
- SO 06-130.2 Malá odpočívka Hrušová, vpravo;
- SO 06-140 Sjezd k DUN a RN, km 44,850 vlevo;
- SO 06-141 Sjezd k DUN a RN, km 48,080 vlevo;
- SO 06-142 Sjezd k DUN a RN, km 50,100 vlevo;

.....

...