výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků - 24.8.2023

!!!  TOTO JE POSLEDNÍ VÝZVA  !!!

 

Jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM.

 

Vážený pane starosto,
na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrální
zákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území Vaší obce nacházejí.
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.
S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí
mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled
nemovitostí ze strany ÚZSVM.
Dovolujeme si Vás požádat o zveřejnění tohoto seznamu v souladu s § 65 katastrálního zákona
na úřední desce Vašeho úřadu, a to nepřetržitě až do data 1. ledna 2024. Seznam nemovitostí,
jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.
Na této adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim usnadní orientaci
v problematice NIV.
Závěrem doplňujeme, že u nově nabytého majetku, který státu připadne po 1. lednu 2024, bude
ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že nemovitosti budou
nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím, jako jsou například Státní pozemkový úřad,
státní podnik Lesy ČR, nebo státní podniky Povodí atd. Pokud státní instituce neprojeví o majetek
zájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát. ÚZSVM je připraven k tomu,
aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořil
rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků při dodržení podmínek stanovených
zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.