veřejná vyhláška - vyrozumění o zpětvzetí rozkladu k D35

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Vyrozumění o zpětvzetí rozkladu

 

Dne 05.09.2023 byl proti rozhodnutí doručen rozklad pobočného spolku spolku Český svaz ochránců přírody s názvem Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 2, 787 01 Šumperk (dále jen odvolatel“).
Ministerstvo dopravy v souladu s § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) zaslalo svým opatřením č.j.: MD-6938/2023-930/20 ze dne 07.09.2023 stejnopis podaného rozkladu dalším účastníkům řízení, a vyzvalo je, aby se k němu vyjádřili.
Dne 19.11.2023 pak byl předmětný rozklad odvolatelem vzat zpět (dopisem ze dne 16.11.2023).
Podle § 91 odst. 3 věty první a druhé správního řádu platí, že pokud odvolatel vzal podané odvolání zpět, řízení o odvolání je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání.