veřejná vyhláška - společné povolení k D35

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupený na základě plné moci společností Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ: 48266230 (dále jen „stavebník“), podal dne 20.12.2022

žádost o vydání společného povolení souboru staveb

(včetně výroku rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně a stanovení rozsahu náhradní výsadby)

ro stavbu: „D35 3507 Litomyšl – Janov“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.