veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení veřejného projednání návrhu.
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, jako pořizovatel zásad územního rozvoje ve smyslu ust. § 7 odst. 1, písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)

oznamuje

v souladu s ust. § 42b a § 39 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Pk na udržitelný rozvoj území, které se bude konat
- v pátek 17. ledna od 9:30 hodin v sále J. Kašpara, Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120 (přízemí).

Návrh Aktualizace č. 3 ZÚR Pk a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Pk na udržitelný rozvoj území je k nahlédnutí na Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a je vystaven na webových stránkách kraje (krajský úřad – odbor rozvoje – oddělení územního plánování – územní plánování – Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pk) na adrese:

https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-pk

 

 

PřílohaVelikost
PDF icon 00_vyhlaska_akt_3_zurpk.pdf144.14 KB