veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení opatření obecné povahy.
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Městský úřad Litomyšl

s t a n o v í

dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu žadateli přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném umístění přenosného dopravního značení na
silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu MěÚ Litomyšl během provádění prací běžné údržby.
Pro přechodnou úpravu provozu stanoví tyto podmínky:
1. Platnost stanovení: od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
2. Dopravní značení bude provedeno přesně dle grafického návrhu (přesně dle jednoho
z přiložených schémat), který tvoří nedílnou součást tohoto stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, a to odbornou firmou.