oznámení veřejného projednání návrhu

O Z N Á M E N Í - veřejného projednání návrhu

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, jako pořizovatel zásad územního rozvoje ve smyslu ust. § 7 odst. 1, písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon),

oznamuje

ministerstvu, dotčeným orgánům, obcím v řešeném území, obcím sousedícím s tímto územím (dále jen dotčené obce), sousedním krajům a oprávněným investorům, v souladu s ust. § 42b a § 39 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Pk na udržitelný rozvoj území, které se bude konat:
- v pátek 17. ledna od 9:30 hodin v sále J. Kašpara, Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120 (přízemí).

Návrh Aktualizace č. 3 ZÚR Pk a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR Pk na udržitelný rozvoj území je k nahlédnutí na Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a je vystaven na webových stránkách kraje (krajský úřad – odbor rozvoje – oddělení územního plánování – územní plánování – Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pk) na adrese:

https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-pk

PřílohaVelikost
PDF icon 00_oznameni_akt_3_zurpk.pdf160.69 KB