Bohuňovice

Bohuňovice - to menší víska ve východních Čechách ležící 6km severo-západně od Litomyšle v nadmořské výšce 355 m n. m.
Má 115 obyvatel, prodejnu potravin, příležitostnou hospodu, dvě autobusové zastávky a veselé obyvatelstvo.

jmenování zapisovatele a informace volebním stranám - volby ZPK 2016

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Bohuňovice a informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016.

veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého.

veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost

veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost Obecní úřad Bohuňovice podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, v platném znění oznamuje, že - pan Stanislav Gergela, nar. 25. 4. 1959, na adrese: Bohuňovice 2 - paní Lucie Gergelová, nar. 25. 6. 1992, na adrese: Bohuňovice 2 mají možnost převzít následující písemnosti: - oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

zápis ze zasedání 4. 8. 2016

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 4. srpna 2016 včetně rozpočtového opatření č. 2/2016 a usnesení č. 3/2016.

veřejné zasedání zastupitelstva - 4. 8. 2016

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 4. 8. 2016 od 19:00h na Obecním úřadě.

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2016

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 ve volebním okrsku č. 1 v počtu 3 členů + zapisovatel.

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 (dále jen „Program“), který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2016

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2016

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Na silnicích II. a III. třídy, a rovněž na místních komunikacích ve správním obvodu MěÚ Litomyšl, budou pro označení pracovních míst při provádění údržbových prací (vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení a práce na dalších součástech pozemních komunikací) rozmístěny přenosné svislé dopravní značky a přenosné dopravní zařízení dle grafických příloh. Platnost stanovení od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2017.
Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS